حضور شرکت کنندگان در نمایشگاه صادرات به روسیه در پایانه صادراتی استان زنجان