برگزاری نمایشگاه خدمات کسب و کار، موجب تعامل سرمایه گذاران و فناوران خواهد شد