بازدید تجار چینی از بزرگترین پایانه صادراتی محصولات کشاورزی شمالغرب کشور در زنجان