افتتاح خانه شرکت های فناور کشاورزی در پایانه صادراتی استان زنجان