افتتاح اولین مرکز نوآوری هاب صادراتی کشاورزی شمالغرب کشور در زنجان