مجوزها

عضویت سروش رفاه پارسیان در مجامع ایفای مسئولیت اجتماعی

  • مؤسس انجمن ارگانیک ایران – شعبه استان زنجان
  • عضو اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان
  • عضو اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران
  • عضو کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین الملل icc
  • عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی استان زنجان
  • عضو اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان
گواهی عضویت سروش رفاه پارسیان در اتاق بازرگانی بین الملل icc