پایانه صادراتی استان زنجان، زنجیره ای برای ورود به بازارهای جهانی ایجاد می کند