حضور مدیرعامل پایانه صادراتی استان زنجان در نمایشگاه کسب و کار