تقدیر کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی از پایانه صادراتی استان زنجان