بازدید معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه وزارت کشور