بازدید دبیر اجرایی نهضت احیای واحدهای اقتصادی ریاست جمهوری از پایانه صادراتی استان زنجان