بازدید بازرگانان خارجی از پایانه صادراتی استان زنجان